Όροι Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2020

Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία «R2 DIGITAL IKE» και το διακριτικό τίτλο «R2 DIGITAL» με έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ. 21, Τ.Κ. 15341 (εφεξής η «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας της (εφεξής η «Online Doctors» ή η «Ιστοσελίδα»). Σας παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω πολιτική για να καταλάβετε με ποιον τρόπο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό την ιδιότητά σας ως επαγγελματιών υγείας που αγοράζετε κάποιο από τα πακέτα υπηρεσιών μας και παρέχετε ιατρικές υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής οι «Επαγγελματίες Υγείας»), καθώς και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά στο σημείο αυτό για τυχόν αλλαγές της πολιτικής.

  1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, για ποιους σκοπούς και ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία τους;

Δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε εντός της Ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα της Online Doctors και να αγοράσετε κάποιο από τα πακέτα υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, θα συλλέξουμε από εσάς ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής που πρέπει να συμπληρώσετε και τα οποία είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να παρέχουμε την δυνατότητα στους ασθενείς σας και χρήστες της Ιστοσελίδας να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές προς εσάς.

Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν τη μεταξύ μας συνεργασία, όπως είναι το ιστορικό των ραντεβού  και εν γένει οι ιατρικές υπηρεσίες που έχετε παράσχει μέσω του e-Ιατρείου, οι οικονομικές μας συναλλαγές και διάφορες επικοινωνίες μας. Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους Επαγγελματίες Υγείας και την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν παράσχετε τα ανωτέρω δεδομένα, η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να σας παράσχει τις υπηρεσίες της.

Πέραν των ανωτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Επαγγελματιών Υγείας στους οποίους παρέχουμε ήδη υπηρεσίες για να τους ενημερώνουμε για παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχουμε. Καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις στηριζόμαστε στην προηγούμενη συναλλακτική μας σχέση για την αποστολή των επικοινωνιών αυτών, μπορείτε ελεύθερα να ζητάτε από την Εταιρεία να σας διαγράψει από τη λίστα παραληπτών email αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία ή πατώντας την επιλογή διαγραφής από τα newsletter που σας παρέχεται σε κάθε προωθητικό email της Εταιρείας.

Τέλος, επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο που αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. τήρηση παραστατικών για παροχή υπηρεσιών), καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών αξιώσεών της Εταιρείας μας σε περίπτωση δικαστικής διένεξης με Επαγγελματία Υγείας.

  1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

 Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Επαγγελματιών Υγείας με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι ζωτικής σημασίας για την Εταιρεία, η οποία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειάς τους. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Επαγγελματιών Υγείας, συμπεριλαμβανομένου του πρωτόκολλου ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer).

Κατά κανόνα, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο μέρος, ενώ εντός της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοί μας. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές) και δικαστήρια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη νομοθεσία και για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.

Επίσης, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν αξιόπιστοι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (IT). Οι συνεργάτες αυτοί δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και όταν λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες μας και να μην τα χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίζει ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας ή ότι εφαρμόζονται άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email, επιστολή ή τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

  1. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς μέτρο και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Κατά κανόνα, στις περιπτώσεις όπου σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης μας, προκειμένου η Εταιρεία να μπορεί να ασκήσει και να υπερασπισθεί τα νόμιμα δικαιώματά της και να συμμορφώνεται με έννομες υποχρεώσεις της. Σε περίπτωση που υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για έξι (6) έτη μετά το πέρας της δικαστικής διαδικασίας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες που μας κοινοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας με την υποβολή μηνύματος, αιτήματος, πληροφοριών ή ερωτήματος θα αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικά ζήτημα και να μπορέσουμε να εξετάσουμε και ανταποκριθούμε στο αίτημα, μήνυμα, πληροφορία ή ερώτημά σας. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο ή θα ανωνυμοποιούνται, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

  1. Τα δικαιώματα σας

 Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το  δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτον.

Επίσης, οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή τους από την βάση δεδομένων παραληπτών newsletters της Εταιρείας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία ή πατώντας την επιλογή διαγραφής από τα newsletter που παρέχεται σε κάθε προωθητικό email της Εταιρείας.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Εταιρεία παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  1. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή επιστολής στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας που αναγράφονται στην παράγραφο «Εισαγωγή» παραπάνω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος  2020

 Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία «R2 DIGITAL IKE» και το διακριτικό τίτλο «R2 DIGITAL» με έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ. 21, Τ.Κ. 15341, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129788001000, και ΑΦΜ 800568918, με τηλέφωνο επικοινωνίας +302106520640, +302109230303 και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@r2digital.gr (εφεξής η “Εταιρεία”) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής οι «Χρήστες»). Παρακαλείστε να διαβάσετε την παρακάτω πολιτική για να καταλάβετε με ποιον τρόπο η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά στο σημείο αυτό για τυχόν αλλαγές.

  1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται, για ποιους σκοπούς και ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία τους;

Η επίσκεψη και περιήγησή των Χρηστών στην παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») δεν απαιτεί την συλλογή ή οποιαδήποτε άλλου είδους επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Παρά ταύτα, σε περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να δημιουργήσει ατομικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, ώστε να έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας από τους επαγγελματίες υγείας που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα (εφεξής οι «Επαγγελματίες Υγείας»), θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Εταιρεία το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον κωδικό πρόσβασης και την ημερομηνία γέννησής του. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει πρόσβαση στο ιστορικό των Επαγγελματιών Υγείας με τους οποίους συναλλάχθηκε ο Χρήστης και στις ιατρικές υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από τον Επαγγελματία Υγείας. Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των Χρηστών είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, που είναι η διαμεσολάβησή της στη σύναψη της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών μεταξύ των Χρηστών και του εκάστοτε Επαγγελματία Υγείας μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας που διαθέτει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εταιρεία (εφεξής το «e-Ιατρείο»).

Σε περίπτωση που ο Χρήστης παράσχει τη συγκατάθεσή του για να ενημερώνεται από την Εταιρεία για ιατρικά ζητήματα και νέες υπηρεσίες ή δυνατότητες της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία θα αποστέλλει το ενημερωτικό υλικό στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και να απεγγραφεί από τη λίστα παραληπτών της Εταιρείας μεταβαίνοντας στο ακόλουθο link  προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή του είτε πατώντας την επιλογή διαγραφής από τη βάση δεδομένων παραληπτών προωθητικού υλικού της Εταιρείας που παρέχεται στο Χρήστη σε κάθε προωθητικό email της Εταιρείας.

Αν ο Χρήστης επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη στηριζόμενη στο υπέρτερο έννομο συμφέρον της που συνίσταται στην ορθή διαχείριση των μηνυμάτων, αιτημάτων, πληροφοριών ή ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας.

Τέλος, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών αξιώσεών της σε περίπτωση δικαστικής διένεξης με Χρήστη της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία προτρέπει τους Χρήστες να ανατρέχουν στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Χρήσης Cookies που είναι αναρτημένη στο e-Ιατρείο του εκάστοτε Επαγγελματία Υγείας, ώστε να ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Επαγγελματία Υγείας με τον οποίο σκοπεύουν να συνάψουν σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

  1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών;

 Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι της Εταιρείας. Κατά κανόνα, η Εταιρεία δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές) και δικαστήρια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία και για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της. Επίσης, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ενδέχεται να έχουν αξιόπιστοι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών της Εταιρείας, που εμπλέκονται στην λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών είναι ζωτικής σημασίας για την Εταιρεία, η οποία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειάς τους. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του πρωτόκολλου ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer). Επιπλέον, οι ανωτέρω συνεργάτες της Εταιρείας που αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δεσμεύονται συμβατικά να τα επεξεργάζονται τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας και να μην τα χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίζει ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας ή ότι εφαρμόζονται άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@onlinedoctors.gr .

  1. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών;

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα τους θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο ή θα ανωνυμοποιούνται, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που χρησιμοποιούνται για προωθητικούς σκοπούς διαγράφονται κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε Χρήστη να διαγραφεί από την βάση δεδομένων ή κατόπιν ανάκλησης της συγκατάθεσής του.

  1. Τα δικαιώματα των Χρηστών

 Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσουν τη διαβίβασή τους σε τρίτον αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@onlinedoctors.gr . Επιπλέον, οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων παραληπτών προωθητικού υλικού της Εταιρείας μεταβαίνοντας στο ακόλουθο link προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή του είτε πατώντας την επιλογή διαγραφής από τη βάση δεδομένων παραληπτών προωθητικού υλικού της Εταιρείας που παρέχεται στο Χρήστη σε κάθε προωθητικό email της Εταιρείας.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρούν ότι η Εταιρεία παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

H παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να καταστήσουμε δυνατή και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, αλλά και για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων.

Αν επιθυμείτε αποκλειστικά τη χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies, παρακαλούμε πατήσετε «Χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων cookies».

Αν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τα cookies που αποθηκεύονται, μπορείτε να επιλέξετε από την παρακάτω λίστα και να πατήσετε «Αποδοχή επιλογών».

Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε την τοποθέτηση όλων των κατωτέρω αναφερομένων κατηγοριών cookies.

Category: Necessary (7)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
CookieConsent online-doctors.gr HTTP 1 year
Cookie purpose description: Stores the user’s cookie consent state for the current domain
Initiator: Script tag, page source line number 1
Source: https://consent.cookiebot.com/uc.js
Data is sent to: Ireland (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
elementor online-doctors.gr HTML Persistent
Cookie purpose description: Used in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
Initiator: Webserver
Source: online-doctors.gr
Data is sent to: Greece (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
rc::a google.com HTML Persistent
Cookie purpose description: This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
Initiator: Webserver
Source: google.com
Data is sent to: United States (not adequate)
rc::c google.com HTML Session
Cookie purpose description: This cookie is used to distinguish between humans and bots.
Initiator: Webserver
Source: google.com
Data is sent to: United States (not adequate)
wc_cart_hash_# online-doctors.gr HTML Persistent
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 1684
Source: https://online-doctors.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=4.8.0
Data is sent to: Greece (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
wc_fragments_# online-doctors.gr HTML Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 1684
Source: https://online-doctors.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=4.8.0
Data is sent to: Greece (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
wordpress_test_cookie online-doctors.gr HTTP Session
Cookie purpose description: Used to check if the user’s browser supports cookies.
Initiator: Script tag
Source: https://online-doctors.gr/wp-login.php
Data is sent to: Greece (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
Category: Unclassified (1)
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
dokan_product_viewed online-doctors.gr HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: online-doctors.gr
Data is sent to: Greece (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)