Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση:  Δεκέμβριος 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πλατφόρμα Online Doctors http://onlinedoctors.gr/ αποτελεί μια ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «Online Doctors») που έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται εμπορικά η εταιρεία με την επωνυμία «R2 DIGITAL IKE» και το διακριτικό τίτλο «R2 DIGITAL» με έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ. 21, Τ.Κ. 15341, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129788001000, ΑΦΜ 800568918, τηλέφωνο επικοινωνίας +302106520640, +302109230303 και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@r2digital.gr (εφεξής η “Εταιρεία”).

Η χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται μέσω αυτής (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), διέπονται αποκλειστικά από τους παρακάτω όρους χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία, καθώς με την εγγραφή σας και την αγορά μιας εκ των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Χρήσης Cookies. Συνεπώς, σας παροτρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και το ανωτέρω κείμενο πριν από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, την εγγραφή σας σε αυτήν ή την αγορά μιας εκ των Υπηρεσιών και, εάν δεν συμφωνείτε με τα ανωτέρω κείμενα, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε  περίπτωση που προβείτε στην αγορά μιας εκ των Υπηρεσιών και η Εταιρεία επιθυμεί να προβεί σε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, θα σας ενημερώνουμε για την επικείμενη τροποποίηση με την αποστολή του τροποποιημένου κειμένου των Όρων Χρήσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή της εν λόγω τροποποίησης (εφεξής «Προθεσμία Προειδοποίησης»). Εάν δεν συμφωνείτε με την επικείμενη τροποποίηση, έχετε το δικαίωμα πριν τη λήξη της Προθεσμίας Προειδοποίησης να λύσετε τη σύμβασή σας με την Εταιρεία ενημερώνοντάς μας σχετικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@onlinedoctors.gr. Σε αυτήν την περίπτωση, η λύση της σύμβασής σας με την Εταιρεία θα επέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή εκ μέρους σας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει για την επικείμενη τροποποίηση των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, αφού παραλάβετε την ειδοποίηση σχετικά με με την επικείμενη τροποποίηση των Όρων Χρήσης, έχετε το δικαίωμα να παραιτηθείτε από την Προθεσμία Προειδοποίησης είτε με γραπτή σας δήλωση προς την Εταιρεία είτε με κάποια σαφή θετική σας πράξη (π.χ. με την προσθήκη νέου προϊόντος στις παρεχόμενες από εσάς ιατρικές υπηρεσίες). Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να μη σας παρασχεθεί Προθεσμία Προειδοποίησης, εφόσον υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των Όρων Χρήσης από την Εταιρεία με σκοπό την προστασία σας, καθώς και την προστασία της Ιστοσελίδας και των χρηστών από απάτες, κακόβουλα λογισμικά, ανεπιθύμητα μηνύματα, παραβιάσεις δεδομένων ή άλλους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια ή σε περίπτωση που η Εταιρεία υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης κατά τρόπο που δεν της επιτρέπει να τηρήσει την Προθεσμία Προειδοποίησης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Online Doctors αποτελεί μια ιστοσελίδα που προσφέρει στους ιατρούς και γενικότερα στους επαγγελματίες υγείας (εφεξής οι «Επαγγελματίες Υγείας») τη δυνατότητα προβολής και παρουσίας τους στο διαδίκτυο μέσω της προσωπικής τους ιστοσελίδας  και τη λειτουργία ενός εικονικού (virtual) ιατρείου (εφεξής «e-Ιατρείο»). Το e-Ιατρείο είναι σχεδιασμένο, ώστε να παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον Επαγγελματία Υγείας, να υποστηρίζει διάφορους τρόπους επικοινωνίας  μεταξύ του Επαγγελματία Υγείας και του ασθενή/χρήστη της Online Doctors (εφεξής ο «Χρήστης»), καθώς και την ηλεκτρονική πληρωμή του Επαγγελματία Υγείας από το Χρήστη μέσω της σύνδεσης του e-Ιατρείου με τον τραπεζικό λογαριασμό του Επαγγελματία Υγείας.

Προκειμένου ο Επαγγελματίας Υγείας να αγοράσει τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: Αρχικά, ο Επαγγελματίας Υγείας θα πρέπει επιλέξει μεταξύ των διαφορετικών πακέτων υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία. Η τιμή στην οποία παρέχεται το κάθε πακέτο υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό της προμήθειας της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ του Επαγγελματία Υγείας και του Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας αναγράφονται ευκρινώς δίπλα από το κάθε πακέτο υπηρεσιών και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και ανάλυση του σχετικού ποσού, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ο επιβαλλόμενος φόρος και τυχόν άλλες πρόσθετες δαπάνες. Η αναγραφόμενη τιμή στην οποία παρέχεται το κάθε πακέτο υπηρεσιών αφορά την αγορά του από τον Επαγγελματία Υγείας και την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ενεργοποίηση του e-Ιατρείου ή, σε περίπτωση ανανέωσης, από την ημερομηνία ανανέωσης παροχής των Υπηρεσιών. Μετά τη λήξη του έτους και εφόσον ο Επαγγελματίας Υγείας επιθυμεί να εξακολουθεί να λαμβάνει τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να ανανεώσει την συνδρομή του καταβάλλοντας την εκάστοτε αμοιβή του κάθε πακέτου υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και την ανάλυση του σχετικού ποσού, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ο επιβαλλόμενος φόρος και τυχόν άλλες πρόσθετες δαπάνες.  Αφού ο Επαγγελματίας Υγείας επιλέξει το επιθυμητό πακέτο Υπηρεσιών και μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα του πακέτου όπου υπάρχει αναλυτική παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών του, επιλέγει το πεδίο «ΑΓΟΡΑ» και στη συνέχεια το πεδίο «ΠΛΗΡΩΜΗ». Εκεί ο Επαγγελματίας Υγείας συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται, εκ των οποίων αυτά που είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*). Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά στοιχεία, η συναλλαγή είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί. Αφού ο Επαγγελματίας Υγείας συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία, επιλέγει το πεδίο «ΠΛΗΡΩΜΗ» και κατόπιν προχωράει στο στάδιο της πληρωμής, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας πληρωμών PayPal ή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή μέσω PayPal, ο Επαγγελματίας Υγείας αρκεί να εισαγάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό που τηρεί στην υπηρεσία πληρωμών PayPal. Για την πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ο Επαγγελματίας Υγείας θα πρέπει να εισαγάγει τα στοιχεία της κάρτας του. Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή του πακέτου υπηρεσιών από τον Επαγγελματία Υγείας, η Εταιρεία επιβεβαιώνει την λήψη του αιτήματος για την αγορά της συγκεκριμένης Υπηρεσίας αποστέλλοντας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Επαγγελματίας Υγείας: α) όλα τα στοιχεία της παραγγελίας που πραγματοποίησε ο Επαγγελματίας Υγείας, β) οδηγίες για τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής από τον Επαγγελματία Υγείας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στην Εταιρεία προκειμένου να δημιουργηθεί το e-Ιατρείο του, και γ) την απόδειξη ή το τιμολόγιο για την παροχή των Υπηρεσιών.. Η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Επαγγελματία Υγείας θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί με την αποστολή εκ μέρους της Εταιρείας και λήψη του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Επαγγελματία Υγείας.  Αφού ο Επαγγελματίας Υγείας αποστείλει τα ζητούμενα στοιχεία στην Εταιρεία, δημιουργείται και δημοσιεύεται το e-Ιατρείο του. Ο Επαγγελματίας Υγείας οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στο e-Ιατρείο του και να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος εντός επτά (7) ημερών από την ενεργοποίηση του e-Ιατρείου, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στο ανωτέρω επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του e-Ιατρείου.

Σε περίπτωση σφάλματος κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήματος αγοράς ενός εκ των ανωτέρω πακέτων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, ο Επαγγελματίας Υγείας μπορεί ανά πάσα στιγμή πριν την ολοκλήρωση υποβολής του αιτήματος να επιστρέψει στο προηγούμενο βήμα και να διορθώσει τυχόν σφάλματα (π.χ. αγορά διαφορετικού πακέτου) επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη.

Πέραν της αγοράς του πακέτου υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται εφάπαξ, ο Επαγγελματίας Υγείας καταβάλλει στην Εταιρεία προμήθεια για κάθε συναλλαγή του με το Χρήστη με τον εξής τρόπο: για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί ο Επαγγελματίας Υγείας με το  Χρήστη, η Εταιρεία αποστέλλει στον Επαγγελματία Υγείας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με το οποίο τον ενημερώνει για τη σχετική συναλλαγή× στη συνέχεια, η συνεργαζόμενη εταιρεία που πραγματοποιεί την οικονομική εκκαθάριση αφαιρεί από το ποσό που θα καταβληθεί στον Επαγγελματία Υγείας την προμήθεια της Εταιρείας και της συνεργαζόμενης τράπεζας (όπως οι προμήθειες καθορίζονται στο εκάστοτε πακέτο υπηρεσιών) και καταβάλλει στον Επαγγελματία Υγείας το εναπομείναν ποσό. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Επαγγελματία Υγείας, ο Επαγγελματίας Υγείας υποχρεούται να επιστρέψει στο Χρήστη την αμοιβή που κατέβαλε για την παροχή των υπηρεσιών από τον Επαγγελματία Υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας της Εταιρείας και της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ο Επαγγελματίας Υγείας δεν έχει καμία αξίωση κατά της Εταιρείας και της συνεργαζόμενης τράπεζας για την επιστροφή σε αυτόν του ποσού της προμήθειάς τους σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το Χρήστη. Στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλεται στον Επαγγελματία Υγείας μια μηνιαία αναφορά σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου μήνα, η οποία αποτελεί και το τιμολόγιο για τις εν λόγω συναλλαγές.

Η Εταιρεία θα αποθηκεύσει σε αρχείο τους όρους που διέπουν τη σχέση της με τον Επαγγελματία Υγείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα στοιχεία αυτά αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που αναφέρεται παραπάνω.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Online Doctors ανάλογα με το πακέτο που επιλέγει ο Επαγγελματίας Υγείας  αναφέρονται αναλυτικά στην περιγραφή του εκάστοτε πακέτου υπηρεσιών στο αντίστοιχο πεδίο πριν από την αγορά του εκάστοτε πακέτου.

Επιπλέον, πέραν των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο υπηρεσιών, ο Επαγγελματίας Υγείας μπορεί να επιλέξει μεταξύ των κατωτέρω υπηρεσιών:

 • Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικής μακέτας επαγγελματικής κάρτας του Επαγγελματία Υγείας.
 • Δημιουργία της υπογραφής του Επαγγελματία Υγείας που θα προστίθεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δημιουργία της υπογραφής του Επαγγελματία Υγείας που θα προστίθεται στα τηλεφωνικά μηνύματα (sms).

Στο πλαίσιο της προώθησης της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία ενδέχεται να προβάλλει την Ιστοσελίδα σε άλλες ηλεκτρονικές σελίδες, έντυπα, κ.λ.π.

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies που παρέχονται από την Εταιρεία και ενσωματώνονται εξαρχής εντός του e-Ιατρείου αποτελούν υποδείγματα που παρέχονται από την Εταιρεία στους Επαγγελματίες Υγείας. Ως εκ τούτου, ο Επαγγελματίας Υγείας οφείλει να ελέγχει τα κείμενα αυτά πριν από την έναρξη χρήσης του e-Ιατρείου και σε τακτική βάση και να τα τροποποιεί/επικαιροποιεί, ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτά να είναι ακριβείς και πλήρεις, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών που παρέχονται εντός των παραπάνω κειμένων, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο Επαγγελματίας Υγείας. Κάθε φορά που ο Επαγγελματίας Υγείας επιθυμεί να τροποποιήσει τα παραπάνω κείμενα, μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία με αίτημα την τροποποίηση των κειμένων αυτών εντός του e-Ιατρείου του, στο οποίο θα επισυνάπτει τα αναθεωρημένα κείμενα. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία θα αντικαθιστά τα σχετικά κείμενα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη τέτοιου αιτήματος και θα ενημερώσει σχετικά τον Επαγγελματία Υγείας μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η σχετική διαδικασία.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Για να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα ως Επαγγελματίας Υγείας και να δημιουργήσετε το e-Ιατρείο σας, θα πρέπει να έχετε άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και να είστε εγγεγραμμένοι σε ιατρικό σύλλογο σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Με την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις επικαιροποιείτε όποτε υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτές. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνες με τους Όρους Χρήσης ή αν η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς ή αληθείς, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα τη δημιουργία του e-Ιατρείου σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών. Ο Επαγγελματίας Υγείας θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στην Ιστοσελίδα, καθώς και για τη διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών της, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα των Επαγγελματιών Υγείας. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιεί η Εταιρεία, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Χρήσης Cookies. Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση σε άλλου είδους δεδομένα που παρέχονται ή παράγονται από τους Επαγγελματίες Υγείας στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών.

Επίσης, η Εταιρεία αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που κοινοποιούνται από αυτούς ή αποθηκεύονται από τους Επαγγελματίες Υγείας μέσω χρήσης του e-Ιατρείου (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών της στους Επαγγελματίες Υγείας. Τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο των Χρηστών, δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα των ραντεβού με τους Επαγγελματίες Υγείας, καθώς και δεδομένα σχετικά με την υγεία των Χρηστών που ανταλλάσσονται μεταξύ των τελευταίων και των Επαγγελματιών Υγείας. Η Online Doctors λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα στο όνομα και για λογαριασμό του Επαγγελματία Υγείας, που αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, και σύμφωνα με τις οδηγίες του και όχι για δικό της όφελος, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας. Με τη δημιουργία λογαριασμού και την αγορά ενός πακέτου υπηρεσιών της Online Doctors, , ο Επαγγελματίας Υγείας παρέχει τη γενική άδειά του στην Εταιρεία να διορίζει υπεργολάβους/υπο-εκτελούντες την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση διορισμού ενός υπο-εκτελούντος την επεξεργασία η Εταιρεία ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Επαγγελματία Υγείας δίνοντάς του το δικαίωμα να αντιταχθεί στο διορισμό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή του ανωτέρω μηνύματος και ότι οι υπο-εκτελούντες την επεξεργασία έχουν υπογράψει με την Εταιρεία σύμβαση που προβλέπει τουλάχιστον τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές που αναλαμβάνει η Εταιρεία δυνάμει της παρούσας σύμβασής της με τον Επαγγελματία Υγείας. Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας Υγείας αντιταχθεί στο διορισμό ενός υπεργολάβου/υπο-εκτελούντος την επεξεργασία, θα μπορεί αζημίως να τερματίσει την σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεσμεύεται να συνδράμει τον Επαγγελματία Υγείας στη διασφάλιση της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και να θέτει στη διάθεσή του κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις του. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία ξεκινά από την έναρξη της παροχής των Υπηρεσιών και διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παροχής των Υπηρεσιών στον Επαγγελματία Υγείας. Μετά το πέρας αυτής της διάρκειας, η Εταιρεία διαγράφει τα Προσωπικά Δεδομένα, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Επαγγελματίες Υγείας έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που τους παρέχουν οι τελευταίοι μεταβαίνοντας στη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ δεν έχουν μέσω της Ιστοσελίδας δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που  παράγουν οι ίδιοι στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών τους στους Χρήστες. Οι Επαγγελματίες Υγείας δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα δεδομένα των Χρηστών ούτε σε προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα, μεταξύ άλλων, σε συγκεντρωτική μορφή, τα οποία παρέχονται ή παράγονται από άλλους Επαγγελματίες Υγείας ή από Χρήστες στους οποίους ο Επαγγελματίας Υγείας δεν παρέχει τις υπηρεσίες του.

6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παροχή των Υπηρεσιών της Εταιρείας διακόπτεται σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους για το οποίο ο Επαγγελματίας Υγείας είχε καταβάλει τη συνδρομή του για την παροχή των Υπηρεσιών και δεν προβεί σε ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του.

Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, τη χρήση ορισμένων ή του συνόλου των Υπηρεσιών στον Επαγγελματία Υγείας χωρίς καταβολή αποζημίωσης στον Επαγγελματία Υγείας σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας Υγείας:

α) παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή κάνει χρήση του e-Ιατρείου με τρόπο που αντίκειται στην εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας,

β) απολέσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

γ) παρέχει ανακριβείς πληροφορίες που τον αφορούν μέσω του e-Ιατρείου, ή

δ) χρησιμοποιεί  δόλιες πρακτικές ή καταφεύγει σε δόλιες πράξεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Επαγγελματία Υγείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτιολογώντας επαρκώς την εν λόγω απόφασή της αναφέροντας τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, τις περιστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου κοινοποιήσεων από τρίτους) και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παράσχει αιτιολόγηση εάν υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση να μην αναφέρει τα συγκεκριμένα περιστατικά, τις περιστάσεις ή τους λόγους ή εάν μπορεί να αποδείξει ότι ο Επαγγελματίας Υγείας έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους Όρους Χρήσης. Εάν η απόφαση αφορά συνολική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών στον Επαγγελματία Υγείας, η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στον Επαγγελματία Υγείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της διακοπής. Κατ’ εξαίρεση, δεν τηρείται η προθεσμία προειδοποίησης των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αιτιολογημένης απόφασης της Εταιρείας για συνολική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών στον Επαγγελματία Υγείας  στις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία:

α) υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να διακόψει την παροχή στον Επαγγελματία Υγείας του συνόλου των Υπηρεσιών κατά τρόπο που δεν της επιτρέπει να τηρήσει την προθεσμία προειδοποίησης των τριάντα (30) ημερών,

β) ασκεί δικαίωμα διακοπής για επιτακτικό λόγο βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, ή

γ) μπορεί να αποδείξει ότι ο Επαγγελματίας Υγείας έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα τη διακοπή εκ μέρους του της παροχής του συνόλου των Υπηρεσιών.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Επαγγελματίας Υγείας δεν δικαιούται οποιασδήποτε φύσεως αποζημίωση για την αναστολή ή τη διακοπή ορισμένων ή του συνόλου των Υπηρεσιών από την Εταιρεία.

7.  ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Επαγγελματίας Υγείας μπορεί να διακόψει τη συμβατική του σχέση με την Εταιρεία οποτεδήποτε παρέχοντας προηγούμενη ειδοποίηση τριών (3) εργασίμων ημερών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας.

8. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν Επαγγελματίες Υγείας πληκτρολογώντας συγκεκριμένο όνομα ή επώνυμο, οπότε και θα εμφανίζονται οι Επαγγελματίες Υγείας το ονοματεπώνυμο των οποίων έχει τη μεγαλύτερη σχέση με το όνομα ή επώνυμο που πληκτρολόγησε ο Χρήστης.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Για την αναπαραγωγή ή την κοινοποίηση του συνόλου ή μέρους της παρούσας ιστοσελίδας από τον Επαγγελματία Υγείας με οποιαδήποτε μορφή θα πρέπει να χορηγείται προηγούμενη άδεια από την Εταιρεία. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Επαγγελματίας Υγείας συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Εταιρεία παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να κοινοποιεί και να αναπαράγει το σύνολο ή μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής, προστατευμένη και χωρίς ιούς, σφάλματα και πάσης φύσεως ελαττώματα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η  Εταιρεία δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση, που τυχόν προκληθεί στον Επαγγελματία Υγείας από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την πεποίθησή του αναφορικά με τις πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, ενώ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) είναι ακριβής, ολοκληρωμένη και δίχως σφάλματα ούτε ότι είναι συμβατή με συγκεκριμένα λογισμικά ή περιφερειακά.

Ο Επαγγελματίας Υγείας έχει την ευθύνη πρόσβασης στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και του e-Ιατρείου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου). Ο Επαγγελματίας Υγείας έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Επίσης, ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών των Χρηστών που παρέχονται μέσω του e-Ιατρείου του. Σε περίπτωση που Χρήστης υπαναχωρήσει νομίμως από σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνήφθη και για την οποία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική πληρωμή μέσω του e-Ιατρείου, η προμήθεια που καταβλήθηκε στην Εταιρεία δεν επιστρέφεται στον Επαγγελματία Υγείας.

Τέλος, ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει για την πρόσβαση στο e-Ιατρείο του. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Επαγγελματία Υγείας από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης λόγω υπαιτιότητας του Επαγγελματία Υγείας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του Επαγγελματία Υγείας, ο Επαγγελματίας Υγείας θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@onlinedoctors.gr.

11. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων κατασκευασμένων από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών και η χρήση τους θα γίνεται με αποκλειστική τους ευθύνη, ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ούτε εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητά τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε ζημία των χρηστών που τυχόν υποστούν σε άλλες ιστοσελίδες.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ενώ οποιαδήποτε διαφορά γεννάται από αυτούς θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τελευταία ενημέρωση:  Δεκέμβριος 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πλατφόρμα Online Doctors https://onlinedoctors.gr/ αποτελεί μια ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «Online Doctors») που έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται εμπορικά η εταιρεία με την επωνυμία «R2 DIGITAL IKE» και το διακριτικό τίτλο «R2 DIGITAL» με έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ. 21, Τ.Κ. 15341, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129788001000, και ΑΦΜ 800568918, με τηλέφωνο επικοινωνίας +302106520640, +302109230303 και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@r2digital.gr (εφεξής η “Εταιρεία”).

Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής από τον επισκέπτη (εφεξής ο «Χρήστης») συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Χρηστών  και Χρήσης Cookies της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτόν σας παροτρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την ανωτέρω πολιτική ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη χρήσης cookies πριν από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα και, εάν δεν συμφωνείτε με αυτά, να τερματίσετε άμεσα την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Επίσης, σας παρακαλούμε να μελετάτε τα κείμενα αυτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Online Doctors αποτελεί μια ιστοσελίδα που προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας (εφεξής οι «Επαγγελματίες Υγείας») τη δυνατότητα να προβάλλουν το επαγγελματικό τους προφίλ και τις παρεχόμενες από αυτούς ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους για διαδικτυακά (online) ραντεβού. Αντίστοιχα,  στους Χρήστες προσφέρεται η δυνατότητα να ενημερώνονται για ιατρικά ζητήματα και για νέες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, να εντοπίζουν τον κατάλληλο για εκείνους Επαγγελματία Υγείας  αναζητώντας τον με το επώνυμό του, καθώς και, αφού δημιουργήσουν ατομικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, να προγραμματίζουν ραντεβού με τον Επαγγελματία Υγείας που επιλέγουν από το δίκτυο των Επαγγελματιών Υγείας που διαθέτουν προφίλ στην Ιστοσελίδα (εφεξής «eIατρείο») και να λαμβάνουν διάφορες άλλες ιατρικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται στους Χρήστες οι εξής υπηρεσίες, αναλόγως και των συγκεκριμένων επιλογών του εκάστοτε Επαγγελματία Υγείας:

 • Να αναζητούν και να εντοπίζουν τον επιθυμητό Επαγγελματία Υγείας αναζητώντας τον με το επώνυμο ή το ονοματεπώνυμό του.
 • Να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ειδίκευση του εκάστοτε Επαγγελματία Υγείας, τα πλήρη επαγγελματικά του στοιχεία, το βιογραφικό του σημείωμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση και το ωράριο λειτουργίας του e-Ιατρείου και του φυσικού ιατρείου του.
 • Να επιλέξουν κατά την εγγραφή τους να ενημερώνονται για ιατρικά ζητήματα και για νέες υπηρεσίες ή δυνατότητες της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να απεγγραφεί από τη λίστα παραληπτών της Εταιρείας μεταβαίνοντας στο ακόλουθο link προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή του είτε πατώντας την επιλογή διαγραφής από τη βάση δεδομένων παραληπτών προωθητικού υλικού της Εταιρείας που παρέχεται στο Χρήστη σε κάθε προωθητικό email της Εταιρείας.
 • Να επιλέγουν την επιθυμητή ιατρική υπηρεσία από αυτές που παρέχονται μέσω του e-Ιατρείου από τον Επαγγελματία Υγείας που επέλεξαν για να πραγματοποιούν ασφαλώς πληρωμές αμοιβών προς τον Επαγγελματία Υγείας που αφορούν τις ιατρικές αυτές υπηρεσίες. Η αμοιβή του Επαγγελματία Υγείας που αντιστοιχεί σε κάθε ιατρική υπηρεσία που παρέχεται μέσω του e-Ιατρείου αναγράφεται ευκρινώς δίπλα από την περιγραφή της ιατρικής υπηρεσίας και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και ανάλυση του σχετικού ποσού, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ο επιβαλλόμενος φόρος και τυχόν άλλες πρόσθετες δαπάνες. Για την παροχή της επιθυμητής ιατρικής υπηρεσίας από τον Επαγγελματία Υγείας θα πρέπει οι Χρήστες να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: να επιλέξουν το πεδίο με την περιγραφή της ιατρικής υπηρεσίας που τους ενδιαφέρει, ώστε να οδηγηθούν στην τελική σελίδα της ιατρικής υπηρεσίας όπου υπάρχει αναλυτική περιγραφή της. Εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη επιλογή ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας, οι Χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν και ραντεβού με τον επαγγελματία υγείας. Στη συνέχεια, αφού επιλέξουν την επιθυμητή ιατρική υπηρεσία (και, όπου υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα, προγραμματίσουν και το ραντεβού), θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «ΑΓΟΡΑ» και έπειτα «ΠΛΗΡΩΜΗ». Εκεί συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται, εκ των οποίων αυτά που είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*). Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά στοιχεία, η συναλλαγή με τον Επαγγελματία Υγείας είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί. Αφού συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία, οι Χρήστες επιλέγουν τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής και εν συνεχεία το πεδίο «ΠΛΗΡΩΜΗ». Η πληρωμή της αμοιβής του επαγγελματία υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και όπου θα μεταφέρεται σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον. Μετά την καταβολή της αμοιβής, αποστέλλεται στους Χρήστες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η επιβεβαίωση της συναλλαγής που πραγματοποίησαν με τον Επαγγελματία Υγείας. Η σύμβαση του Χρήστη με τον Επαγγελματία Υγείας θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί με την αποστολή και λήψη από το Χρήστη του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει το ανωτέρω επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον επαγγελματία υγείας που έχει επιλέξει εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης του, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στο ανωτέρω επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποτελέσουν τα στοιχεία της σύμβασης του Χρήστη με τον Επαγγελματία Υγείας της επιλογής του.
 • Να επικοινωνούν με τους Επαγγελματίες Υγείας της επιλογής τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται εντός του e-Ιατρείου του εκάστοτε Επαγγελματία Υγείας Στις περιπτώσεις επικοινωνίας που αιτείται την παροχή ιατρικής συμβουλής, ο Χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα για τη λήψη του αιτήματός του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τυχόν αμοιβή του Επαγγελματία Υγείας της επιλογής του, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
 • Να δημιουργούν ατομικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα. Για να δημιουργήσει ατομικό λογαριασμό, ο Χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στο πεδίο «ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ», να συμπληρώσει τα εκεί ζητούμενα στοιχεία και στη συνέχεια να επιλέξει το πεδίο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ». Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στο Χρήση μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει στην Ιστοσελίδα, το οποίο θα επιβεβαιώνει τη δημιουργία του ατομικού του λογαριασμού του Χρήστη. Αφού ο Χρήστης δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό, θα μπορεί να συνδέεται σε αυτόν μεταβαίνοντας στο πεδίο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ» και εισάγοντας τα το email και τον κωδικό που δημιούργησε.

Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εκτέλεση μιας πληρωμής ή αιτήματος σας για την παροχή μιας υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή πριν την πραγματοποίηση της πληρωμής ή την ανάθεση της παραγγελίας να επιστρέψουν στο προηγούμενο βήμα και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης συνάψει σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω του e-Ιατρείου με έναν από τους Επαγγελματίες Υγείας του δικτύου μας, ο Επαγγελματίας Υγείας θα αποθηκεύσει την παραγγελία και την εν λόγω σύμβαση, τα παραστατικά πληρωμών, καθώς και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο για χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών του με τον Επαγγελματία Υγείας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επαγγελματία Υγείας.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 Σε περίπτωση που ζητήσετε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω του e-Ιατρείου ενός Επαγγελματία Υγείας (για παράδειγμα για να κλείσετε ραντεβού στο ιατρείο ή για να υποβάλλετε αίτημα για ιατρική γνωμάτευση ή συνταγογράφηση) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν σας έχει ακόμα παρασχεθεί πλήρως η παροχή της αιτούμενης ιατρικής υπηρεσίας από τον Επαγγελματία Υγείας, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να υπαναχωρήσετε ελεύθερα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης (δηλαδή από την υποβολή του αιτήματός σας ή, σε περίπτωση λήψης επιβεβαίωσης από τον Επαγγελματία Υγείας, από την λήψη της επιβεβαίωσης αυτής) χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση. Αν οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί κατά ένα μέρος όταν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα οφείλετε στον Επαγγελματία Υγείας τμήμα της αμοιβής του που αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες μέχρι την ημέρα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης σας προτρέπουμε να ανατρέξετε στους όρους χρήσης του e-Ιατρείου του Επαγγελματία Υγείας της επιλογής σας.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 Η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, να παρέχει αληθείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του σε αυτήν και σε κάθε επικοινωνία ή συναλλαγή του με τους επαγγελματίες υγείας. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από το Χρήστη κατά την εγγραφή του.  Σε περίπτωση που περιέλθει στη γνώση της Εταιρείας ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του Χρήστη, να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα το λογαριασμό του και να αρνηθεί σε αυτόν την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας και προϋποθέτει εγγραφή. Επιπλέον, ο Χρήστης οφείλει να μην κοινοποιεί μέσω αυτής προσωπικά δεδομένα, όπως φωτογραφικό υλικό ή ιατρικά στοιχεία, που αφορούν τρίτα πρόσωπα, εκτός αν ο Χρήστης ασκεί την επιμέλεια των προσώπων αυτών (για παράδειγμα δεδομένα ανηλίκων τέκνων που δημοσιεύονται από τους γονείς τους στο πλαίσιο παροχής ιατρικών συμβουλών).

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Για την αναπαραγωγή ή την κοινοποίηση του συνόλου ή μέρους της Ιστοσελίδας από το Χρήστη με οποιαδήποτε μορφή θα πρέπει να χορηγείται προηγούμενη άδεια από την Εταιρεία. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Εταιρεία παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να κοινοποιεί και να αναπαράγει το σύνολο ή μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι ιατρικές υπηρεσίες δεν παρέχονται στο Χρήστη από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διευκολύνει το Χρήστη στην αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου από το δίκτυο των συνεργαζόμενων Επαγγελματιών Υγείας, ωστόσο δεν αξιολογεί την ικανότητα του εκάστοτε Επαγγελματία Υγείας και δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών από τους Επαγγελματίες Υγείας που παρέχονται στους Χρήστες μέσω του e-Ιατρείου του εκάστοτε Επαγγελματία Υγείας.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής, προστατευμένη και χωρίς ιούς, σφάλματα και πάσης φύσεως ελαττώματα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η  Εταιρεία δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση, που τυχόν προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την πεποίθησή του αναφορικά με τις πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, ενώ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) είναι ακριβής, ολοκληρωμένη και δίχως σφάλματα ούτε ότι είναι συμβατή με συγκεκριμένα λογισμικά ή περιφερειακά.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου). Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Τέλος, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Χρήστη από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης λόγω υπαιτιότητας του Χρήστη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@onlinedoctors.gr .

 1. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων κατασκευασμένων από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των Χρηστών και η χρήση τους θα γίνεται με αποκλειστική τους ευθύνη, ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ούτε εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητά τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε ζημία των Χρηστών που τυχόν υποστούν σε άλλες ιστοσελίδες.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ενώ οποιαδήποτε διαφορά γεννάται από αυτούς θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.